Beton nodig voor uw project? Laat ons kijken hoe we u kunnen helpen bij LG-Beton →

  1. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

1.1 Op de contractuele relatie tussen partijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld voorkomend op documenten uitgaand van de klant. Alleszins gelden deze aanvullend.
Specifieke contractvoorwaarden tussen de klant en zijn klant, inzake termijnen en boeteclausules, worden nooit aanvaard door LG-Beton, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.

1.2 Geheel deze overeenkomst wordt uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.  Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 In geval van betwisting zijn enkel de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst.

2. OFFERTE – BESTELLING – ORDERBEVESTIGING

2.1 De verkopers en werknemers kunnen LG-BETON N.V. niet verbinden. Slechts na ondertekening door de klant van een bestelbon die alle noodzakelijke adresgegevens en productinfo bevat en na verzending van een orderbevestiging door LG-BETON N.V. is een bestelling definitief. 

2.2 Een offerte blijft geldig gedurende een termijn van 3 maanden, hierna behoudt LG-BETON N.V. zich het recht voor de offerte te wijzigen. 

2.3 Op het moment van de orderbevestiging dienen alle gegevens definitief te zijn. De koper verbindt er zich toe elke wijziging of aanvulling onmiddellijk schriftelijk door te geven.

2.4 Offertes met betrekking tot aanbestedingen zijn enkel bindend indien de klant voor de opening der prijsbiedingen schriftelijk deze offerte bevestigen in een bestelling met de melding “onder voorbehoud van toewijzing van het werk”.

3. PRODUCTSPECIFICATIES EN TOLERANTIES

3.1 De technische specificaties, toepassingsmogelijkheden en -beperkingen van de aangeboden (bestelde) producten, zijn opgenomen in de productfiches die op eenvoudige aanvraag beschikbaar zijn. Deze productfiches maken integraal deel uit van de offerte- of bestelbon en LG-Beton NV verbindt zich ertoe conform deze bepalingen te leveren. 

3.2 Eventuele afwijkingen van de in de offerte vermelde aantallen, afmetingen en/of hoeveelheden zijn steeds te verrekenen, dit geldt ook voor sparingen en/of instortvoorzieningen welke niet specifiek vermeld zijn. Minimaal te berekenen hoeveelheid per element is 3 m².

3.3 De afmetingen en kleuren zijn conform, doch redelijke afwijking wordt geduld, hetzij in vergelijking met de stalen, hetzij van de ene levering tot de andere. Inzake maat- en vormafmetingen voldoen de structuurelementen aan de tabel A (wandelement)  van de PTV 200 en aan tabel 1 (wanden) van de NEN 2889. Inzake esthetisch aanzien voldoen onze elementen aan PTV 21-601, uitgave 2, 2001, § 6.1.2.2. Inzake duurzaamheid voldoet het beton van onze elementen aan druksterkteklasse C35/45. Minimale scheurwijdtes kunnen voorkomen en geven geen reden tot weigering van het paneel indien de toegelaten tolerantie van milieuklasse XC3 niet overschreden is. In glad grijs beton kunnen kleurnuances voorkomen. Hiervoor is LG-Beton NV niet verantwoordelijk gezien wij industriële panelen aanbieden en geen architectonische. Een perfect esthetisch uitzicht kan slechts bekomen worden na schilderen of nabehandelen, dit kan voorafgaandelijk aangeboden worden door LG-Beton NV als apart addendum aan de overeenkomst tegen vergoeding. Voor kleurnuances in panelen kan LG-Beton NV niet verantwoordelijk worden gesteld.

3.4 Onder invloed van temperatuurschommelingen bestaat de kans dat panelen licht bol staan en de wapening in het paneel werkt. Dit is een natuurlijk fenomeen waarvoor LG-Beton NV niet verantwoordelijk kan worden gesteld zolang het paneel voldoet aan de vooraf bepaalde stabiliteitsvereisten in haar toepassing.

3.5 Een ongelijke dilatatie tussen binnen- en buitenblad kan resulteren in een kromming van de elementen. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de afwerking en waterdichting van het gebouw. Bij geïsoleerde panelen is deze kromming nog meer uitgesproken en kan deze zelfs resulteren in barst vorming in de buitenschil. Het gebruik van donkere tinten in het beton werkt dit fenomeen in de hand. In geïsoleerde panelen kunnen scheuren voorkomen zowel in binnen als buitenblad en dit kan geen aanleiding geven tot afkeuren van de panelen, zolang er geen sprake is van een stabiliteitsprobleem.
Bovenstaand is niet limitatief.

4. PRIJS – PRIJSWIJZIGING

4.1. De overeenkomst is aangegaan aan de prijs vermeld in de orderbevestiging. De prijzen zijn steeds exclusief B.T.W en andere taksen. De B.T.W is ten laste van de klant.

4.2 De overeengekomen eenheidsprijzen zijn maar geldig op een ongedeelde opdracht.

4.3 Prijsherziening is van toepassing in geval van stijging van bestanddelen van de prijs tussen tijdstip van orderbevestiging en levering.
LG kan wanneer hij een belangrijk nadeel lijdt, de klant om een prijsherziening vragen door omstandigheden te doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij de totstandkoming van de overeenkomst en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij daarvoor al het nodige heeft gedaan. Dienen onder meer als dergelijke omstandigheden te worden beschouwd: economische omstandigheden zoals stijging van de gewone of buitengewone kosten, van welke aard ook. Een nadeel wordt geacht belangrijk te zijn van zodra de omvang daarvan minstens 2,5% van de prijs bedraagt. Bij gebrek aan akkoord tussen partijen omtrent deze prijsherziening, is LG-Beton NV van rechtswege gemachtigd zijn verbintenissen te schorsen of de overeenkomst eenzijdig te beëindigen middels aangetekende kennisgeving daartoe, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is.

5. LEVERING – STOCKAGE

5.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen gelden de goederen als verkocht “franco Oudsbergen (Meeuwen)” of, naargelang het type product, “franco Bree”. Alleszins wordt onder “levering” verstaan “beschikbaarheid op de terreinen van LG-BETON N.V. te Oudsbergen (Meeuwen) of te Bree”.

5.2. Leverings-en of montagetermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor LG-Beton NV. Vertragingen in de leveringen (ook voor wat betreft verkeersomstandigheden) kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.
In het geval van overmacht  heeft LG-Beton NV het  recht om  tot gehele  of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst over te gaan, dan wel  de uitvoering ervan uit te stellen, zonder dat er enige vorm van  schadevergoeding is verschuldigd. Als overmacht kan onder andere (niet limitatief)  worden beschouwd:  Oorlog, mobilisatie, staking, lock out, weersomstandigheden, machinepanne, brand, ontploffingen en iedere andere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers, noodzakelijk voor een normale productie, verhinderen.  
De levering en uitvoeringstermijn neem ten vroegste een aanvang, na schriftelijk ontvangst van alle gegevens nodig voor volledige uitvoering van de opdracht en betaling van de voorschotfactuur.

5.3. De klant wordt verwittigd zodra de goederen ter beschikking zijn voor afhaling of levering op de terreinen van LG-BETON N.V. te Oudsbergen (Meeuwen) of te Bree, per fax of per e-mail.

5.4. Wanneer de goederen niet zijn afgehaald binnen 30 kalenderdagen na de berichtgeving bedoeld in voorgaand artikel, wordt het saldo gefactureerd voor de geproduceerde panelen, en vanaf 45  kalenderdagen worden stockagekosten aangerekend voor ingenomen stockageruimte per begonnen week aan 3,25€/m².

6. TRANSPORT

6.1. Transport door de klant

6.1.1 De oplevering van de producten en panelen gebeurt bij het laden in de fabriek onder de verantwoordelijkheid van de klant of zijn transporteur.

6.1.2 De klant of zijn transporteur noteren op de leveringsbon alle zichtbare gebreken vooraleer de fabriek te verlaten.  Eventueel vastgestelde herstelbare schade kan geen aanleiding geven tot weigering van het element.

6.1.3 Het transport gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de klant, alsook het ontladen op de werf. Herstelbare schade, welke is opgetreden tijdens het transport of montage, kan geen aanleiding geven tot weigering van het element.

6.1.4 Alle herstellingen die na levering uitgevoerd dienen te worden en die betrekking hebben tot schade ten gevolge van oorzaken vreemd aan de productie of voorafgaandelijk gemeld op de leveringsbon, worden aangerekend aan €67/u , plus verplaatsing- en materiaalkost.

6.1.5 Kettingen, spanriemen en spanners, alsook steunen/bokken/sedes zijn door de klant te voorzien, en zijn bij LG-BETON NV niet verkrijgbaar.

6.2 Transport door LG-BETON NV

6.2.1 LG-Beton NV zal enkel instaan voor het transport indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Prijs voor het transport is beschikbaar op aanvraag. De prijs wordt gegeven per transport van maximum 25 ton.  In de transportprijs is 90 minuten lostijd Hijshaken om te lossen worden altijd door de klant voorzien.

6.2.2 Het lossen van de vrachtwagen is ten laste van de klant en dient binnen één uur te gebeuren. Bijkomende wachturen worden aangerekend aan 75,00 €/uur.  Indien de vrachtwagen niet kan worden gelost, wordt de aanhangwagen afgekoppeld op de werf en wordt een extra vracht aangerekend.

6.2.3 De klant garandeert de bereikbaarheid en berijdbaarheid van de terreinen.

6.2.4 Het lossen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant. De klant noteert op de leveringsbon de zichtbare gebreken vóór het afladen.

6.2.5 Herstelbare schade kan geen aanleiding geven tot weigering van het element.

6.2.6 Alle herstellingen die na levering uitgevoerd dienen te worden en die betrekking hebben tot schade ten gevolge van oorzaken vreemd aan de productie of voorafgaandelijk gemeld op de leveringsbon, worden aangerekend aan €67/u , plus verplaatsings- en materiaalkost.

6.2.7 Naleveringen of bijbestellingen worden steeds op basis van een volle vracht ( minimum 25 t) aangerekend.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Er wordt steeds een voorschot van minimum 20% gefactureerd, betaalbaar binnen 8 kalenderdagen factuurdatum.

7.2 Geen bestelling wordt in productie genomen zolang het overeengekomen voorschot niet integraal ontvangen is. Zo de betalingsvoorwaarden niet stipt worden nageleefd, kan elke levering worden opgeschort, zonder schadeloosstelling.

7.3 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt automatisch vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag, doch begrenst tot 2.500€, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Er zijn bovendien, van rechtswege en zonder ingebrekestelling over het onbetaalde bedrag intresten verschuldigd, berekend aan de intrestvoet bepaald door de wetgever in het kader van de wet van 2 augustus 2002 tot betrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder eerdere ingebrekestelling.

7.4 LG-BETON NV behoudt het recht om de betalingsvoorwaarden te wijzigen, zowel voor als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, indien blijkt dat de kredietwaardigheid ontoereikend is voor de aan te leveren goederen.

7.5 Eventueel factuurprotest gebeurt aangetekend binnen 8 dagen factuurdatum, zo niet is de factuur aanvaard en is betaling verschuldigd.

7.6 Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van LG-BETON NV te Oudsbergen (Meeuwen).

7.7 Eventuele klachten geven de klant nooit het recht zijn betaling uit te stellen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD – RISICO-OVERGANG

8.1 LG-BETON NV behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke intresten, schadevergoedingen en kosten.

8.2 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering, doch uiterlijk 8 dagen na de kennisgeving voorzien in artikel 3, tenzij de niet-tijdige afhaling te wijten zou zijn aan LG-BETON NV.

9. KLACHTEN – VRIJWARING

9.1 De gekochte goederen dienen aangewend te worden volgens hun bestemming. Worden de goederen anders aangewend, dan is LG-BETON NV in geen geval tot garantie gehouden. 

9.2 De niet-conformiteit en de zichtbare gebreken dienen te worden meegedeeld aan LG-BETON NV (nazorg@lg-beton.be) uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na afhaling van de goederen bij LG-BETON NV of levering door LG-BETON NV en vooraleer de goederen verder bewerkt of verwerkt zijn; zoniet is LG-BETON NV in geen geval tot vrijwaring gehouden en vervalt elke klacht.

9.3 Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de klant te worden ingesteld binnen de 2 maanden na het ontstaan van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de 6 maanden na levering of uitvoering van de werken.

9.4 In geval van aansprakelijkheid van LG-BETON NV heeft men de keuze de gebrekkige goederen te vervangen dan wel hiervoor een schadevergoeding te betalen. Deze schadevergoeding zal maximaal gelijk zijn aan de som van de aanneming of de waarde van de betreffende panelen, exclusief B.T.W., exclusief plaatsing, montage, transport ed. Geen andere gevolgschade van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van LG-BETON NV is in elk geval uitgesloten wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

9.5 LG-BETON NV zal echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een niet normaal gebruik of onderhoud, noch voor de specificaties die de klant bij zijn bestelling schriftelijk heeft opgegeven.; LG-BETON NV is nooit gehouden tot ruimere garantie dan de producent of leverancier van de aangewende materialen.

9.6 Daarnaast wijst LG-BETON NV expliciet op volgende fenomenen waarvoor zij geen garantie verleent, en waarvoor zij nooit in rechte kan worden aangesproken: mogelijke ijzerhoudende granulaten in de producten (silex-elementen) noch voor de mogelijke gevolgen hiervan de gebruikelijke toleranties in de sector, zoals voorzien in de T.V. van het W.T.C.B., B.N. B 06-010, P.T.V. 212. Sterkte of vochtproeven kunnen voor rekening van de klant worden uitgevoerd. Maten en gewichten worden steeds bij benadering opgegeven en kunnen LG nooit verbinden.
Er kan steeds een kleurverschil optreden wanneer panelen die niet in dezelfde periode geproduceerd worden, hiervoor kan LG-BETON NV niet aansprakelijk worden gesteld. Zie hiervoor ook punt Productspecificaties en toleranties.

10. NIET-UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

10.1 Wanneer de klant de goederen binnen de 90 kalenderdagen niet afneemt na de kennisgeving voorzien in 5.3 kan LG-BETON NV de overeenkomst lastens de klant ontbinden. Naast de prijs is dan een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd onverminderd bewijs van hogere schade.

10.2 Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de klant voor productie is een schadeloosstelling van 35% van de waarde van de overeenkomst verschuldigd aan LG-BETON NV.

11. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

11.1 LG-BETON NV verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van LG-BETON NV.  Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan LG-BETON NV  om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

De verwerkingsverantwoordelijke is LG-BETON NV, met maatschappelijke zetel ,Weg op Bree 125, 3670 Oudsbergen en met ondernemingsnummer BE0411.933.363

11.2 De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan LG-BETON NV bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de  LG-BETON NV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van LG-BETON NV en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. 

11.3 De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst LG-BETON NV uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, zoals terug te vinden op de website van LG-BETON NV. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.